Objectius

1. Desmitificació de la ciència

Sovint es presenta la ciència com un conjunt de fenòmens sense explicació lògica aparent i envoltats de misteri. El sensacionalisme amb que es disfressen aquests fenòmens ajuda ben poc al desenvolupament de l’esperit crític de l’alumnat, treure-hi el component màgic per posar de manifest l’explicació que hi ha al darrere es converteix doncs en una prioritat per tal d’afrontar l’estudi de les ciències. Cal incentivar que els alumnes se n’adonin que són capaços de donar una explicació als fenòmens que passen al seu voltant per sí mateixos, sense necessitat de recórrer a explicacions misterioses ni fer actes de fe.

2. Els canvis

La física i la química es defineixen com les ciències que estudien els canvis que pateix la matèria sense que afectin la seva composició en el primer cas, o modificant-la en el segon. És per això que pensem que és especialment important treballar el concepte de canvi: Per què es produeix el canvi? Què produeix el canvi? Hi ha alguna llei a la natura que expliqui aquest canvi o que sigui capaç de predir-lo?

3. Dependència entre magnituds

Estudiar ciències implica assolir un nivell d’abstracció i una capacitat de relacionar conceptes aparentment independents que resulta imprescindible per entendre plenament els secrets que amaga la naturalesa. Analitzar la dependència senzilla que hi ha entre certes magnituds físiques és un bon mètode per adquirir aquestes capacitats. En aquest sentit podem plantejar qüestions com ara: Si canviem la força que apliquem sobre un objecte com variarà la seva acceleració? Si canviem la temperatura d’un gas com variarà el volum que ocupa?

4. Vocabulari científic

L’ús del vocabulari adequat a l’hora de descriure fenòmens de la naturalesa és un altre dels pilars de la proposta, cal que l’estudiant sigui capaç d’utilitzar el registre correcte per argumentar allò que veu, experimenta o estudia.

La nostra proposta es concreta en una sèrie de conceptes bàsics de física i química que permeten treballar aquests quatre objectius. La tria d’aquests s’ha fet pensant què poden aportar aquests conceptes al desenvolupament del pensament científic en els infants i fomentar l’esperit crític envers allò que els envolta.

Cadascun dels conceptes es concreta en una fitxa on hi trobem una petita descripció teòrica així com d’unes propostes d’actuació per facilitar la seva concreció a l’aula. Aquestes propostes es plantegen de manera oberta per tal que puguin ser incorporades al desenvolupament del currículum que l’escola tingui definit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s